• Vertical Message
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Usains Research Grant 2016

USAINS RESEARCH GRANT (URG) 2016
 
Kriteria Kelayakan:
Criteria for Eligibility:
 
1.      Mana-mana staf  akademik yang menjalankan kerja-kerja penyelidikan dalam bidang perubatan klinikal
Any academic staff conducting work in clinical medicine research
 
2.      Cadangan penyelidikan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Usains Research Grant , dan diluluskan oleh / Jawatankuasa Etika Universiti (Manusia /Haiwan). Peruntukan geran akan dikeluarkan hanya setelah menerima kelulusan etika yang relevan .
Research proposal approved by the Usains Research Grant Committee, and approved   by the University Human/Animal Ethics Committee. Grant allocation will be disbursed only upon receiving relevant ethical approval.
 
3.      Menyediakan bukti penyerahan manuskrip subjek penyelidikan semasa permohonan geran
Provide evidence of submission of manuscript of the research subject during grant application
 
4.      Surat aku janji semasa permohonan , bahawa hasil kajian akan dikemukakan untuk penerbitan kepada ‘peer reviewed jurnal’ sebelum jumlah penuh ( 50 %) daripada geran penyelidikan akan dibayar.
A letter of undertaking during application, that the research findings will be submitted for publication to a peer reviewed journal, before the full amount (50%) of research grant is disbursed
 
5.      Geran Penyelidikan Usains akan diakui dalam semua penerbitan yang timbul daripada pemberian
Usains Research Grant will be acknowledged in all publications arising from the grant
 
6.      Pembiayaan geran ini hanya boleh digunakan untuk Vots 29,000 (Perkhidmatan Profesional) dan Vot 27,000 (bahan-bahan Penyelidikan dan bekalan) .
Fundings for this grant can only be used for Vots 29,000 (Professional services) and Vot 27,000 (Research materials and supplies).
 
7.  Jumlah maksimum bagi sesuatu projek penyelidikan adalah RM5000 dan perlu dibelanjakan untuk penyelidikan yang dijalankan sehingga tempoh maksimum 2 tahun
The maximum amount for a research project is RM5000 to be spent on research conducted up to a maximum duration of 2 years
 
 
Borang permohonan boleh dimuat turun dalam format PDF atau DOC :
 
 
Carta Alir Permohonan Geran UIRG
 
 
Borang permohonan boleh dimuat turun dalam format PDF atau DOC :
 
 

We have 387 guests and no members online